13. mars 2014

Studiebevis


Studiebevis er jo en fordel for å få rabatter i diverse sammenhenger. Jeg vet at noen (kanskje alle) privatistskoler utsteder studiebevis, men bortsett fra det får ikke privatister studiebevis. Derimot får studenter studiebevis bare for å melde seg opp til eksamen, og ved universiteter kreves det ikke alltid oppmøte eller innleveringer før eksamen. Sånn sett virker det fornuftig for meg at det kunne utstedes studiebevis til vårt ene Oslo-medlem, som til og med sparer kommunen for en skoleplass ved å være privatist.

Jeg valgte å kontakte Utdanningsetaten i Oslo på vegne av Privatistforeningen. Det ble et veldig ordentlig og offentlig brev. Begrunnelsen for avslaget ble at privatister ikke trenger å møte opp på skolen og derfor kan være i full jobb. Jeg anbefaler ikke mye jobbfokus på de som velger å droppe ut av videregående for å være privatister, for det er en hard jobb å lese alt på egen hånd. Nå er det likevel slik at privatistordningen er laget slik at folk kan forbedre karakterene, så jeg er strengt tatt glad for at jeg fikk lov til å bruke ordningen til å være privatist siste år av VGS.

Her er svaret fra Utdanningsetaten i Oslo


Det vises til brev fra Byrådsavdelingen den 10.01.14 vedrørende henvendelse om studiebevis for privatister fra Privatistforeningen v/Ida Rustad av 06.01.14. Byrådsavdelingen ber Utdanningsetaten vurdere om det er mulig å finne en løsning for privatister med rett til videregående opplæring slik at de kan få utstedt studiebevis, for eksempel gjennom privatistkontoret eller den videregående skolen ungdommen evt. tidligere har fått inntak ved.

Skolebevis for elever gir adgang til enkelte rabatterte priser, for eksempel på reiser. Vi oppfatter det slik at ordningen er utformet fordi elevene skal være til stede på skolen og således ikke kan være i fullt arbeid. Elevene omfattes av rettigheter og plikter i opplæringsloven..

Å melde seg opp til privatisteksamen gir ikke status som elev, og innebærer heller ingen rettigheter eller plikter knyttet til å delta i opplæring. De som ønsker å ta eksamen som privatist må betale for å melde seg opp til eksamen. Privatistordningen er hovedsakelig opprettet for de som har manglende karakter eller ønske om å forbedre karakterer fra videregående opplæring. Etter det vi kjenner til har man ikke rett til støtte fra statens lånekasse når man har meldt seg opp til en privatisteksamen.

Vi kan ikke se at det vil være riktig å utstede skolebevis til noen som ikke har status som elev.